به سايت انجمن صنفی نمايندگان بيمه دانا خوش آمديد
 
 
 
  «  اخبارجديد
::بخشنامه تخفيف بدنه اتومبيل
::کتاب بازاريابی بيمه
::برنامه آموزشی شهريور ماه
::امکان دريافت فرم خام بيمه نامه ها
::امکان ابطال بيمه نامه ثالث قبل از شروع و قبل از چاپ
::نرم افزار آموزش جام
::کلاس آموزشی نمايندگان
::پاسخ مديريت محترم اتومبيل به نامه نمايندگان
::آزمون نمايندگی
::اظهارنامه مالياتی
::بخشنامه های بيمه نامه های باربری
::بخشنامه های بيمه نامه های مسافرت خارجی
::درخواست ها از مديريت محترم عامل در روز مجمع
::اطلاعات در مورد ماليات بر ارزش افزوده
::تخفيف40%ثالث
::افزايش هزينه صدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 انجمن صنفی پل ارتباطی نمايندگان با شرکت بيمه دانا

 

 

   

مديران بيمه دانا

 

اعضای هيئت مديره انجمن

 

ليست نمايندگان تهران

 

ليست نمايندگان شهرستان

 

مراکز درمانی طرف قرارداد

 

اخبار آرشيو

 

سايت های مرتبط

 

معرفی انواع بيمه نامه ها

 

مدارک پرداخت خسارت

 

سمينار و کلاسهای آموزشی

 
   
 
 
   

 

Copyright © 2006 , All rights reserved.Designed by Farnoush(09123467782)